RoTIP

RE?EAUA DE ONG-URI ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE (RoTIP)

 

 

Pentru a marca Ziua Mondiala Împotriva Traficului de Persoane, 18 ONG-uri cu activitate în domeniul luptei împotriva traficului de persoane ?i al protec?iei victimelor, s-au constituit din 30 iulie 2020 într-o re?ea informal?. De?i România este ?ara european? cu cele mai multe victime exploatate, pân? la acest moment nu a existat o re?ea de ONG-uri care s? activeze în domeniu.

Aceast? re?ea urm?re?te cooperarea efectiv? în acest domeniu cu principalii actori din plan na?ional ?i interna?ional, schimbul de expertiz? în vederea monitoriz?rii politicilor publice ?i a interven?iilor operative, îmbun?t??irea preg?tirii func?ionarilor publici ?i a magistra?ilor, cre?terea con?tientiz?rii fenomenului traficului de persoane în rândul grupurilor vulnerabile, îmbun?t??irea legisla?iei în vederea combaterii eficiente a traficului de persoane ?i confiscarea produsului infrac?iunii, cre?terea capacit??ii de asisten?? imediat? oferit? victimelor ?inându-se cont de nevoile specifice ale fiec?reia, reducerea statutului României de ?ar? de origine a majorit??ii victimelor traficului de persoane exploatate în Europa ?i în Orientul Mijlociu.

Re?eaua este constituit? la ini?iativa Centrului European pentru Educa?ie ?i Cercetare Juridic?, cu sprijinul Funda?iei Agen?ia de Dezvoltare Comunitar? Împreun?.

Membrii RoTIP, la momentul actual, sunt urm?torii:

 1. Asocia?ia Centrul European pentru Educa?ie ?i Cercetare Juridic?
 2. Funda?ia Agen?ia de Dezvoltare Comunitar? Împreun?
 3. Asocia?ia Serviciul Iezui?ilor pentru Refugia?i din România
 4. Asocia?ia Solwodi România
 5. Funda?ia Reaching Out
 6. Funda?ia Freedom House România
 7. Asocia?ia Centrul Syene pentru Educa?ie
 8. Asocia?ia Valoare Plus
 9. Funda?ia Micu Bogdan
 10. Asocia?ia Front
 11. Asocia?ia Centrul de Advocacy ?i Drepturile Omului
 12. Asocia?ia Ini?iativa pentru Justi?ie
 13.  Asocia?ia Femeilor Românce din Italia
 14. Asocia?ia Cultural Social? Economic? Christiana
 15. Asocia?ia liberatEd
 16. Asocia?ia pentru Cooperarea ?i Dezvoltare Durabil?
 17. Funda?ia Centrul de Mediere ?i Securitate Comunitar?
 18. Asocia?ia Romanian Women’s Lobby
 19. Asocia?ia Societatea de Analize Feministe
 20. Asocia?ia Sexul vs. Barza

 

ONG-urile interesate de activitatea RoTIP sau în a se al?tura re?elei ori a o sprijini sunt binevenite s? contacteze secretariatul ECLER la adresa de po?t? electronic? [email protected].

 

Afl? despre pozi?iile publice ale RoTIP în sec?iunea ADVOCACY