Grup de Lucru Independent Împotriva Traficului de Persoane ?i Migran?i

OBIECTIVE

Grupul Independent de Lucru Împotriva Traficului de Persoane ?i Migranti (THB-WG) este un forum independent de discu?ii, cercetare ?i advocacy care are ca scop principal contribuirea la prevenirea traficului de fiin?e umane ?i migranti în România, precum ?i monitorizarea implementarii politicilor na?ionale în vederea combaterii mai eficiente a acestui fenomen.

THB-WG din România a fost înfiin?at în 2015, la ini?iativa ECLER care asigur? secretariatul, ?i se întâlne?te de patru ori pe an. Membrii grupului s-au intalnit informal înca din 2013 ?i au fost invita?i s? se implice în calitatea lor individual? de exper?i pentru a se crea un grup interdisciplinar.  Reuniunile grupului au loc în prima sau ultima zi de joi din lunile martie, iunie, septembrie ?i decembrie, pe baza agendei stabilite de membrii s?i.

 

 


MEMBRI PERMANEN?I:

 

1. Silvia T?BU?C? – Coordonator al THB-WG

Pre?edinte al Centrului European pentru Educa?ie ?i Cercetare Juridic?

Silvia T?bu?c? este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universit??ii Româno-Americane (director al Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie) ?i coordonator al Programului de Securitate Uman? din cadrul Centrului European pentru Educa?ie ?i Cercetare Juridic?. Silvia lucreaz? în domeniul protec?iei interna?ionale a drepturilor omului de peste zece ani, cu expertiz? în materia nediscrimin?rii (Roma, dizabilit??i, femei) ?i, recent, în domeniul securit??ii umane (trafic de persoane, migran?i, refugia?i) ?i,  recent, dezvolt?rii durabile (eradicarea s?r?ciei, responsabilitatea social? a corpora?iilor). Silvia este recunoscut? ca un bun consultant ?i trainer, lucrând cu Organiza?ia Na?iunilor Unite (UNHCHR, UNHCR, UNDP, UNODC, ILO, IOM), Consiliul Europei, institu?iile UE ?i ambasadele statelor membre din România, cu firme interna?ionale de avocatur? (Latta & Co) ?i companii interna?ionale de consultan?? care furnizeaz? servicii juridice de înalt? calitate UE ?i altor actori interna?ionali (Milieu Ltd., Ramboll Management Consulting). Silvia este cunoscut? ca un expert independent, fiind implicat? în numeroase proiecte na?ionale ?i interna?ionale. Ea este, de asemenea, expert extern al Comisiei Europene pentru evaluarea propunerilor de prpoicte de cercetare ?tiin?ific? pentru ac?iunile COST Actions, Horizon 2020, AMIF-Integration, EACEA ?i Consultant na?ional pentru evaluarea proiectelor de securitate (Swiss Thematic Fund – Security) finan?ate din fonduri elve?iene.

Silvia are studii post-doctorale pe securitate uman? la Academia Român?, este doctor în drept al Universit??ii din Bucure?ti, cu 2 diplome LL.M – una în Drept interna?ional public de la Universitatea din Bucure?ti ?i una în Dreptul Interna?ional al Drepturilor Omului de la Universitatea Thomas St., Miami, Florida. Autor a numeroase lucr?ri academice, ea este, de asemenea, membru al celor mai prestigioase organiza?ii interna?ionale din domeniul s?u de activitate în cadrul c?rora particip? la discu?ii ?tiin?ifice ?i prezint? lucr?ri de cercetare: Global Initiative against Transnational Organized Crime, International Refugee Rights Initiative’s Rights in Exile Programme, Council for European Studies – Immigration Research Network, Global Alliance for Justice Education, Professionals in Humanitarian Assistance and Protection, Academic Council of the Unite Nations System, International Justice Mission.

Silvia a primit Bursa Profesionala pe Democra?ie ?i Drepturile Omului oferita de Departamentul de Stat al SUA în 2017 ?i a fost nominalizat? de pentru premiul interna?ional –“Erou al eradic?rii traficului de persoane” în 2015.

 

2. Iana MATEI

Pre?edinte al Reaching Out

Organiza?ia non-guvernamental? „Reaching Out” condusa de Ianei Matei func?ioneaz? din 1998 ?i ofera asisten?? direct? victimelor traficului de persoane. Reaching Out ofer? un program de recuperare ?i asisten?? pentru o perioada de un an, care ofer? victimelor ad?post, îngrijiri medicale, asisten?? juridic? ?i posibilitatea de a-?i perfec?iona educa?ia ?i de a deprinde noi abilit??i care s? le permit? integrarea în campul muncii. Reaching Out realizeaz?, de asemenea, campanii de informare care vizeaz? poten?iale victime in mai multe ora?e din ?ar?. Iana a reu?it s? men?in? un dialog activ cu oficialii locali, câ?tigând respectul ?i cooperarea acestora. Ast?zi, poli?ia trimite în mod regulat victime la ad?postul ei. Ea a f?cut o treab? extraordinar? în a ajuta victimele traficului de persoane ?i în a educa oficialii cu privire la importan?a sprijinirii acestor persoane vulnerabile. Reaching Out continu? s? ofere sprijin atât timp cât este posibil ?i s? ?in? leg?tura cu supravie?uitorii în timp ce ace?tia încearc? s? se reintegreze în societate. Multe dintre fetele cu care Iana lucreaz? sunt fete cu cet??enie român? care au fost traficate în str?in?tate, adesea în locuri precum Italia sau Spania.

În 2006, Iana a fost numit? Hero Acting to End Modern Slavery pentru munca pe care a realizat-o.

 

3. Monica BOSSEF

Pre?edinte al Funda?iei U?a Deschis?

Monica Boseff a lucrat în sectorul non-profit, atât pentru spitale, cât ?i pentru Biserica Nazarinean? din România. A început s? lucreze pentru Funda?ia U?a Deschis? care ini?ial a fost denumit? Funda?ia Medical? U?a Deschis?, în 2003, la un an de la înfiin?area sa de c?tre doi medici. Monica are preg?tire medical?, ca asistent medical, ?i a lucrat pentru alte organiza?ii medicale non-profit înainte de a se al?tura Funda?iei U?a Deschis?. În 2011, Funda?ia a început s? se implice în activitatea de preverire a traficului de persoane, angajându-se într-o campanie de con?tientizare în parteneriat cu o organiza?ie numit? “B?rba?ii Împotriva Traficului de Persoane” (MATTO). Dup? ce a studiat o varietate de oameni cheie din comunitate, Monica ?i-a dat seama c? exist? o nevoie care era mai presant? decât oricare alta: nevoia unui ad?post de urgen?? pentru victimele traficului de persoane.

Ca r?spuns la aceast? nevoie, Funda?ia U?a Deschis? a decis s? achizi?ioneze o cas?. Acest lucru s-a realizat în decembrie 2012. Au un program de 18 luni, partial reziden?ial, pentru femeile care au supravie?uit sclaviei moderne. Se axseaz? în special pe traficul de persoane în scopul exploat?rii sexuale ?i ofer? servicii de consiliere, asisten?? medical? ?i consulta?ii, asisten?? juridic? comprehensiv?, formare profesional? ?i alte servicii diverse. Au format un parteneriat cu Starbucks pentru a oferi locuri de munc? pentru unii dintre supravie?uitorii care se afl? în programul lor. Cea mai mare parte a personalului ad?postului vine în prezent de la biserica so?ului s?u ?i ace?tia î?i dedic? timpul pentru a oferi ajutor femeilor care se afl? în programul Fundatiei. Casa lor ofer? ?aisprezece paturi, iar Monica lucreaz? neîncetat pentru a se asigura c? fiecare dintre aceste paturi este ocupat de un supravie?uitor c?ruia ii este acordat? putere ?i îngrijire. Monicai i-a fost acordat Premiul Trafficking in Persons Report Hero in 2014, recunoscând munca ei incredibil? cu supravie?uitorii.

 

4. Radu NICOLAE

Pre?edinte al Syene Centru pentru Educa?ie

Radu Nicolae este pre?edinte al Syene ?i fost director de program la Centrul de Resurse Juridice, precum ?i cadru didactic asociat la Facultatea de Stiinte Politice din cadrul SNSPA (?coala Na?ional? de Studii Politice ?i Administrative), unde pred? cursul de „Corup?ie ?i politici publice anticorup?ie”. Licen?iat în Stiin?e Politice (2003), Radu a finalizat un program de master în Politici Publice (2005) ?i un program doctoral în ?tiin?e Politice (2010). Radu a publicat mai multe articole în volume ?tiin?ifice din ?ar? ?i str?in?tate, iar editura Polirom i-a publicat, în anul 2010, volumul “Coruptia si politicile anticoruptie”. Radu lucreaz? de aproape 10 ani în proiecte de implicare democratic? ?i este consultant ?i expert în diverse proiecte derulate în România ?i str?in?tate.

 

5. Cristina GUSETH

Director al Funda?iei Freedom House România

Cristina a ini?iat ?i coordonat programe de preg?tire pentru jurnali?ti ?i pentru manageri de pres?, inclusive in domeniul traficului de personae, a ini?iat ?i coordonat programul ?colii BBC în România. A organizat primele dezbateri referitoare la integrarea în Uniunea European?, în parteneriat cu Centrul pentru Studii Politice Europene, Ministerul Afacerilor Publice ?i delega?ia Comisiei Europene la Bucure?ti. Din anul 1998, ocup? pozi?ia de director la Freedom House România. Organiza?ia este cunoscut? la nivel mondial pentru rapoartele asupra statutului democra?iei în ??ri din întreaga lume. În România, funda?ia ?i-a câ?tigat renumele mai ales prin proiectele din domeniul mass-media.

Cristina este specializat? în rela?ii media, management de criz? ?i PR marketing. Între 2005 ?i 2007 a fost managerul de proiect pe rela?ii media pentru delega?ia Comisiei Europene la Bucure?ti.

 

6. Mihai CAZACU

Cercet?tor, Centrul European pentru Educa?ie ?i Cercetare Juridic?

Mihai Cazacu, fost ofiter de poli?ie, de?ine o diplom? în drept. Cariera sa a început în cadrul Ministerului de Interne unde a lucrat în principal pe teme legate de migra?ia ilegal?. Din 2003, a lucrat pentru Direc?ia General? de Combatere a Criminalit??ii Organizate ?i în aceast? perioad? a investigat un num?r mare de cazuri de trafic de fiin?e umane ?i de re?ele de migra?ie ilegal? care vizeaz? ??rile vest-europene. Timp de doi ani (2007-2009), Mihai a fost deta?at de New Scotland Yard, lucrand la Londra în cadrul primei echipe europene de investiga?ii comune, al?turi de speciali?tii Serviciului de poli?ie metropolitan?, Serviciului de informa?ii al Europol ?i procurorii din CPS ?i Eurojust.

Din 2012, s-a al?turat sectorului privat, ocupând func?ia de expert în domeniul securit??ii corporative pentru OMV Petrom SA. Mihai este, de asemenea, implicat în activit??i civice unde particip? la diverse evenimente ?i proiecte care vizeaz? prevenirea traficului de fiin?e umane. Este membru al mai multor think-tank-uri globale precum Institutul Aspen & Fondul German Marshall din Statele Unite.

În prezent urmeaz? studii de doctorat la Universitatea de Studii Economice din Bucure?ti cu teza „Crima organizat? ?i corup?ia în economie: impactul investi?iilor str?ine directe”.

 

7. Katalin KIBEDI

Expert, Centrul European pentru Educa?ie ?i Cercetare Juridic?

Pentru activitatea sa de procuror, Pre?edintele României i-a conferit în 2002 Diploma Meritul Judiciar, clasa a 2-a. În 2006, ca Secretar de Stat, a reu?it s? conving? Parlamentul României s? adopte legisla?ia în domeniul medierii ?i organiz?rii profesiei de mediator. Dup? acest moment a lucrat pentru promovarea medierii în România, participând in mai multe proiecte, precum „Enhancing the judicial cooperation in the field of parental responsibility”, proiect finan?at de Uniunea European?, Ministerul Justi?iei din România ?i cel din Ungaria, în noiembrie 2010, „Modern trends in juvenile delinquency – Resilience of the delinquent child”, proiect coordonat de c?tre Departamentul de Asisten?? Social? ?i Centrul de Cercet?ri al Interac?iunii P?rinte-Copil, Facultatea de Sociologie ?i Psihologie, Universitatea de Vest din Timi?oara, în mai 2011, sau proiectul ”?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”, coordonat de c?tre Universitatea Româno-American? din Bucure?ti, în perioada 2014-2015.

 

8. Gina STURDZA

Gina Sturdza, reprezentantul organiza?iei „Doctori Împotriva Recolt?rii For?ate de Organe”.

Gina Sturdza, este reprezentantul organiza?iei interna?ionale „Doctori Împotriva Recolt?rii For?ate de Organe” (DAFOH), o organiza?ie care pledeaz? pentru respectarea standardelor etice pentru transplant ?i care a fost recunoscut? pentru contribu?ia adus? umanit??ii pentru protejarea practicilor medicale etice care s? asigure o mai mare demnitate uman?. DAFOH  furnizeaz? comunit??ii medicale ?i societ??ii constat?ri obiective privind recoltarea neetic? ?i ilegal? de organe. Recoltarea for?at? a organelor, prelevarea organelor de la un donator f?r? consim??mântul prealabil liber ?i voluntar, este considerat? o crim? împotriva umanit??ii, precum ?i o amenin?are la adresa ?tiin?ei medicale în general.

De asemenea, Gina este Director al organiza?iei „Societatea Independent?
Român? a Drepturilor Omului” (SIRDO) în domeniul traficului de fiin?e umane, precum ?i a traficului de organe umane, ca parte a fenomenului de corup?ie ?i crim? organizat? la nivel mondial. SIRDO are Statut Special Consultativ ECOSOC (Consiliul Economic si Social al Natiunilor Unite) si Statut de Asociat Gradul 1 DPI (Departamentul pentru Informatii Publice al Natiunilor Unite).

Gina are peste 20 de ani de experien?? în diferite func?ii de conducere în industria financiar? canadian? ?i este traduc?torul în limba român? a car?ilor „Recoltarea sângeroas? – Uciderea membrilor Falun Gong pentru organele lor”  ?i  „Organele statului – Abuzul transplanturilor în China”.

 

9. Silvia DUMITRACHE

Silvia lucreaz? în domeniile social, intercultural ?i al comunicarii.

Românc? de origine, în Italia din 2003, dna. Dumitrache este fondatoarea ?i pre?edinta Asocia?iei Femeilor Romance din Italia – ADRI, coordoneaz? voluntar un proiect transna?ional în sprijinul familiilor migran?ilor, este implicata constant în proiecte si activitati de solidaritate social?, activit??i de advocacy pentru asumarea raspunderii privind deciziile de interes public si pentru protejarea drepturile copiilor, femeilor ?i ale familiei transnationale. Dna Dumitrache este membra a Romanian Women’s Lobby ?i membra fondatoare a Asocia?iei Città Mondo din Milano. Silvia Dumitrache a colaborat cu Administra?ia Preziden?ial? ?i cu Ministerul Românilor de Pretutindeni, contribuind la formarea primului grup de lucru interinstitutional in privinta situatiei copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, in vederea armonizarii statisticilor pe aceast? tem?, pentru elaborarea politicilor publice ?i a amendamentelor legislative care sa vina in sprijinul acestor copii ?i al familiilor lor. Dna Dumitrache este blogger la IMmezcla, a colaborat cu Televiziunea Na?ional? Român? si cu Radioteleviziunea Italiana.

Ca o recunoastere a activitatii in sprijinul copiilor ramasi in urma si a familiei transnationale, Silvia a fost nominalizata si premiata, in 2012, ca fiind una dintre cele 10 Femei exceptionale ale Romaniei.

 

10. Daniela DR?GHICI

Daniela Draghici, licen?iat? în traducere simultan?/consecutiv?, Facultatea de Limbi Germanice, Universitatea Bucure?ti, este specialist? ?i formator în advocacy pentru politici publice, certificat? de Funda?ia Bill & Melinda Gates în cadrul ini?iativei Global Libraries.

Daniela are o experien?? de peste 20 de ani în România, Europa Central? ?i R?s?ritean?, Asia Central?, Caucaz ?i Africa. Este expert? în formarea leaderilor societ??ii civile ca militan?i pentru dreptul la s?n?tatea femeilor, egalitate de gen ?i împotriva violen?ei domestice ?i sexuale. De asemenea, este lector în advocacy ?i abordarea mass-media pentru tineri avoca?i din Europa Central? ?i R?s?ritean? în cadrul Institutului de instruire pentru drepturile femeilor ca drepturi ale omului, pentru ap?rarea cazurilor de încalcare ale drepturilor femeilor.

În calitate de ofi?er pentru advocacy în cadrul Programului Na?ional Biblionet, Daniela a instruit numero?i bibliotecari în advocacy ?i a militat cu success pentru includerea bibliotecilor publice în strategia na?ional? privind s?n?tatea reproducerii ca institu?ii alternative pentru diseminarea ?i dezbaterea chestiunilor legate de s?n?tatea reproducerii, inclusiv a educa?iei despre sexualitate, preven?ia cancerului la sân, violen?a împotriva femeilor ?i traficului de persoane.

Daniela face voluntariat la nivel na?ional ?i European. Astfel, este membr? a organiza?iilor neguvernamentale Societatea de Educa?ie Contraceptiv? ?i Sexual? (SECS), Societatea de Analize Feministe AnA ?i Romanian Women’s Lobby, organiza?ie membr? a re?elei European Women’s Lobby. În aceast? calitate, face parte din Re?eaua Rupem t?cerea împotriva violen?ei sexuale, Re?eaua pentru prevenirea ?i combaterea violen?ei împotriva femeilor ?i Coali?ia pentru Egalitate de Gen. La nivel European, Daniela este membr? în comitetul coordonator al re?elelor de ONG-uri ASTRA, EuroNGOs ?i International Planned Parenthood Federation, care militeaz? pentru respectarea drepturilor femeilor la s?n?tatea reproducerii ?i a tinerilor la educa?ie privind sexualitatea.

Daniela s-a implicat în întâlnirile de lucru ale Centrului European pentru Educa?ie ?i Cercetare Juridic? începând din 2015.

 

11. Cristina Elena DEMETERC?

Vicepre?edinte, Asocia?ia Christiana

In 2013, am pus bazele înfiin??rii Asocia?iei Cultural Social? Economic? Christiana în cadrul c?reia am dezvoltat proiecte dedicate tuturor categoriilor de beneficiari, implicându-ne în proiecte educa?ionale pentru copiii, proiecte culturale, iar începand cu anul 2016, am început activitatea în domeniul social, dup? ce am ob?inut acreditarea ca furnizor de servcii sociale. 

Începand din 2015 am ini?iat campania SAFE al c?rui scop este înfiintarea unui centru de prevenire si instruire in activitatea antitrafic de persoane, cu rol de a organiza campanii de informare privind apararea drepturilor omului in raport cu prevederile legii 678/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, privind prevenirea si combaterea traficului de persoane si de facilitare a accesului la servicii sociale pentru victimele traficului de persoane. Obiectivele proiectului: Cresterea gradului de constientizare in randul comunitatii (copii, tineri, familii, varstnici), asupra riscurilor asociate traficului de persoane. Formarea si instruirea categoriilor de personal din sistemul educativ, medical, juridic care ar putea intra in contact cu victime ale traficului de persoane. În timpul acestei campanii am urmat cursurile postuniversitare ale Universit??ii de Vest din Timi?oara ?i am ob?inut diploma de expert facilitare acces la servcii  sociale pentru victimele traficului de persoane (2016) ?i cursul de ”tehnician egalitate de ?anse” organizat de ANES (2015), pentru a asigura partea de formare a echipei asocia?iei ?i pentru elaborarea materialelor utilizate în cadrul campaniei.

 

12. ?tefan LEONESCU

Consilier juridic senior ?i Expert Advocacy, Jesuit Refugee Service (JRS) România

Activeaz? în domeniul migra?iei ?i azilului de peste 20 de ani, fiind implicat în activit??i de advocacy ?i coordonare de proiecte. În prezent este expert contributor pe partea de frontiere, azil ?i migra?ie la Agen?ia European? pentru Drepturile Fundamentale. Organizatia JRS România ofer? asisten?? direct? migran?ilor, inclusiv victime ale traficului de persoane sau de migran?i ?i de?ine un adapost de noapte în care pot fi cazate pân? la 50 de persoane. Pe baza document?rii cazurilor asistate, sunt realizate activita?i de advocacy, campanii de informare, preg?tire ?i instruire pentru actorii implica?i, cercet?ri ?i publica?ii. A contribuit la realizarea mai multor publica?ii al?turi de practicieni în domeniul migra?iei pe problematica azilului ?i a return?rii. A fost implicat în analiza traficului de migranti ?i traficulului de persoane din perspectiva reglementarilor na?ionale ?i a practicilor judiciare în materie.

 

13. Marian P?DURE?

Fondator ?i Pre?edinte al ONG-ului ValoarePlus

Marian P?dure? este de asemenea pastor senior al Bisericii Trinit??ii din Bac?u. Este licen?iat în teologie ?i are un masterat în teologie ecomenic?, ambele din partea Universit??ii Bucure?ti. Este pasionat de lucrul direct cu oamenii, sprijinitor permanent al grupurilor vulnerabile ?i al celor în nevoie. Marian este c?s?torit ?i are patru copi, locuind în acest moment în Bac?u. În timpul liber îi place s? pescuiasc? ?i s? petreac? timp în natur?.

 

 

 


 

THB-WG ADVISORS:

 

1. Gulnara SHAHINIAN

Fostul Raportor Special al Organiza?iei Na?iunilor Unite privind formele contemporane de sclavie ?i membru al Grupului de exper?i privind ac?iunea împotriva traficului de fiin?e umane (GRETA).

Mai multe informa?ii: http://globalinitiative.net/experts/gulnara-shahinian/

 

 

 

2. Msgr. Marcelo Sánchez SORONDO

Cancelar la Academia Pontifical? de ?tiin?e ?i la Academia Pontifical? De ?tiin?e Sociale din Vatican. Membru al Comisiei Pontificale pentru America Latina. De?in?tor a mai multe distinc?ii, incluzând: Knight of the Grand Cross, President of the Italian Republic; Ordre National de la Légion d’Honneur, French Republic (2002); Grão Mestre da Ordem de Rio Branco, Brazil (2004); Official of the Republic of Austria (2004); Bernardo O’Higgins Grand Officer, Chile (2005).

Mai multe informa?ii: http://www.pas.va/content/accademia/en/academicians/perdurante/sanchez.html

 

 

3. Carrie PEMBERTON FORD

Director al Cambridge Centre for Applied Research in Human Trafficking,UNITAR Fellow, UK

Mai multe informa?ii: http://www.ccarht.org/site/about/faculty/

 

 

 

4. Silke ALBERT

Serviciul de prevenire a criminalit??ii, traficului de persoane ?i contrabanda cu migran?i, Biroul Na?iunilor Unite pentru Droguri ?i Criminalitate

Mai multe informa?ii: https://www.linkedin.com/in/silke-albert-38b40b18/

 

 

 

5. Jan VAN DIJK

Prim Vicepre?edinte al Grupului de exper?i privind ac?iunea împotriva traficului de fiin?e umane (GRETA), Consiliul Europei, Strasbourg

Mai multe informa?ii: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/composition

 

 

 

6. Anthony STEEN

Pre?edinte al Funda?iei Britanice impotriva Traficului de persoabe, fost membru al Parlamentului Britanic, Marea Britanie

Mai multe informa?ii: https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Steen

 

 

 

 

7. Frederike AMBAGTSHEER

Cercet?tor ?tiin?ific la unitatea de transplant renal din Erasmus MC, Rotterdam ?i Co-pre?edinte al Grupului de lucru ELPAT privind turismul de organe ?i donarea pl?tit?, Olanda

Mai multe informa?ii: https://cssh.northeastern.edu/sccj/2017/09/welcoming-frederike-ambagtsheer/

 

 

 

8. Per-Anders SUNESSON

Ambasador la nivel înalt pentru combaterea traficului de persoane, Suedia

Mai multe informa?ii: https://exitprostitution.org/en/conference/speakers/per-anders-sunesson-en/

 

 

 

 

9. Dalia AVRAMOFF

Fost procuror, Coordonator al Directiei privind Traficul de Persoane ?i Drepturile Victimelor, fost? adjunct? a Procurorul Districtual de la Tel Aviv, Israel

 

 

 

 

10. Bernie GRAVETT

Director, Expert al Policing Consultancy Ltd, UK

Mai multe informa?ii: https://www.crisis-response.com/about/author.php?num=120

 

 

 


GALERIE FOTO