Echipa

Silvia T?bu?c? este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universit??ii Româno-Americane ?i director al Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie, cercet?tor post-doctorand al Academiei Române din Bucure?ti ?i pre?edinte al Centrului European pentru Educa?ie ?i Cercetare Juridic?. Silvia are o experien?? de peste zece ani în domeniul protec?iei interna?ionale a drepturilor omului, cu expertiz? în materia nediscrimin?rii (Roma, dizabilit??i, femei) ?i, recent, în domeniul securit??ii umane (trafic de persoane, migran?i, refugia?i) ?i al dezvolt?rii durabile (eradicarea s?r?ciei, responsabilitatea social? a corpora?iilor). Silvia este recunoscut? ca fiind un bun consultant, colaborând în prezent cu UNDP, Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugia?i, Consiliul Europei, Comisia European?, Latta & Co, Milieu Ltd., Ramboll Management Consulting, ambasade ?i institu?ii na?ionale.

Silvia este un expert independent (în prezent expert al Comisiei Europene pe trafic de persoane ?i trainer UNDP pe democra?ie ?i stat de drept in Republica Moldova) ce lucreaz? în numeroase proiecte na?ionale ?i interna?ionale, având totodat? calitatea de membru al celor mai prestigioase organiza?ii interna?ionale din domeniul s?u de activitate (Global Initiative against Transnational Organized Crime, International Refugee Rights Initiative’s Rights in Exile Programme, Council for European Studies – Immigration Research Network, Global Alliance for Justice Education, Professionals in Humanitarian Assistance and Protection, Academic Council of the Unite Nations System, International Justice Mission).

Silvia a fost nominalizat? de Departamentul de Stat al SUA pentru premiul interna?ional – “Erou al eradic?rii traficului de persoane” 2015.


 

Katalin-Barbara Kibédi este mediator autorizat din anul 2009, an în care a ?i fost aleas? ca membr? a Consiliului de Mediere, autoritatea na?ional? în domeniu, iar în 2010-2011 a fost vicepre?edinta Consiliului de Mediere. Înainte de aceasta, a fost procuror timp de 26 de ani, în prezent fiind pensionat?. În ianuarie 2005 a fost deta?at? la Ministerul Justi?iei pentru o perioad? de patru ani, ocupând func?ia de secretar de stat.

Pentru activitatea desf??urat? ca procuror, în anul 2002 a fost distins? de c?tre Pre?edintele României,  cu diploma „Meritul Judiciar ”- clasa a 2-a. În perioada de?inerii func?iei de secretar de stat la Ministerul Justi?iei, a sus?inut proiectul de lege privind medierea ?i organizarea profesiei de mediator, adoptat? de c?tre Parlamentul României ?i publicat? sub nr. 192/2006. Dup? aceasta a activat pentru promovarea medierii ?i a profesiei de mediator, participând la mai multe proiecte printre care: „Consolidarea cooper?rii judiciare în domeniul r?spunderii parentale (Noul Regulament Bruxelles II), proiect finan?at de UE sub egida „Justi?ie civil? 2008”, în colaborare cu Ministerul Justi?iei din România ?i Ungaria în noiembrie 2010, „Tendin?e moderne în delicven?a juvenil? – Elasticitatea delicventului minor”, organizat de Universitatea de Vest din Timi?oara, în mai 2011.


 

Ramona Omet este absolvent? a Facult??ii de Drept, a Facult??ii de Teologie Ortodox? (specializarea Asisten?? Social?) ?i a Facult??ii de Management-Marketing, finalizând, de asemenea, ca ?ef? de promo?ie, programul de masterat „Dreptul Afacerilor” al Universit??ii Româno-Americane.

De mai bine de zece ani, Ramona este implicat? în activit??i de promovare a drepturilor omului ?i a valorilor democratice, implementând diverse proiecte în aceste domenii. A manifestat un interes deosebit în sfera eradic?rii criminalit??ii organizate, promov?rii drepturilor refugia?ilor ?i migran?ilor, precum ?i a politicilor publice de tineret. Astfel, ea ?i-a adus aportul la dezvoltarea Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie, la lansarea ?i organizarea Concursului Na?ional de Drepturile Omului, ?i la înfiin?area – în parteneriat cu UNHCR – a clinicii juridice „Drepturile refugia?ilor ?i migran?ilor” din Universitatea Româno-American?. În cadrul Forumului Tinerilor din România, Ramona a ocupat pozi?ia de Ambasador al Dialogului Structurat cu Tinerii, organizând ?i participând la dezbateri privind promovarea în mediul rural a valorilor democratice ale UE în vederea deschiderii dialogului public dintre autorit??ile locale ?i tineri.

Din 2014, Ramona face parte din echipa ECLER, unde a dezvoltat Programul de Educa?ie Juridic? în calitate de coordonator.


 

Alexandru T?bu?c?, conferen?iar doctor, Decan la Facultatea de Informatic? Managerial? a Universit??ii Româno-Americane, membru in Comitetul Editorial al Revistei „Journal of Information Systems & Operations Management ?i Chief Information Officer al Universit??ii Româno-Americane