Politica de confiden?ialitate

Politica de confiden?ialitate

Acest document descrie politica de colectare ?i procesare a datelor, aplicabil? pe site-urile noastre ?i pe aplica?iile mobile. Este de asemenea explicat modul în care datele dumneavoastr? personale sunt folosite, transferate ?i protejate, ce op?iuni ave?i în leg?tur? cu aceste lucruri ?i cum ne pute?i contacta.

 

CINE este responsabil pentru procesarea datelor dumneavoastr? personale?

Organiza?ia/entitatea noastr? este responsabil? pentru procesarea datelor dumneavoastr? personale, în func?ie de modul în care interac?iona?i cu site-urile ?i aplica?iile noastre, precum ?i de localizarea dumneavoastr? geografic?. În cadrul acestui document organiza?ia/entitatea noastr? este referit? ca ”noi”, ”a noastr?”, ”ale noastre” sau ”ECLER”.

 

CE date personale colect?m ?i CÂND?

Noi cerem anumite date personale din partea dumneavoastr? pentru a v? putea furniza informa?iile, produsele sau serviciile cerute de c?tre dumneavoastr?. De exemplu, colect?m date pentru a putea s? asigur?m participarea la anumite activit??i ale noastre, crearea unor conturi personale, comunicarea electronic?.

Aceste date personale pot include informa?ii despre:

  • detalii de contact, incluzând nume, adres? de po?t? electronic?, num?r de telefon, adres? de contact, conturi pe platforme de socializare;
  • detalii de conectare, incluzând nume de utilizator, parole, coduri unice;
  • detalii personale, incluzând sexul, ora?ul de re?edin??, data na?terii sau istoricul de accesare;
  • c?r?i de credit / metode de plat?;
  • imagini, fotografii sau fi?iere video;
  • detalii privind caracteristici fizice, incluzând greutate, în?l?ime, vârst?;
  • preferin?e personale, incluzând set?ri de marketing ?i cookie-uri.

Când interac?iona?i cu site-urile ?i aplica?iile noastre, anumite informa?ii sunt automat colectate de la dispozitivul sau navigatorul dumneavoastr?. Mai multe informa?ii despre acest subiect sunt disponibile mai jos, în sec?iunea dedicat? ”Politica de Cookie”. Aceste informa?ii pot include:

  • identificatorul dispozitivului, starea unui apel, tipul de re?ea la care este conectat, informa?ii despre locul de stocare sau nivelul bateriei dispozitivului;
  • Cookie-uri, adresa IP, antetul de redirectare, tipul de navigator.

 

COPIII

Ne conform?m legisla?iei în vigoare ?i nu permitem înregistrarea pe site-urile ?i aplica?iile noastre a celor sub limita de vârst? legal? în ?ara de re?edin??. Noi vom cere consim??mântul p?rin?ilor pentru orice activitate care implic? participarea copiilor.

 

UNELTE folosite pentru managementul datelor pe care le colect?m

La momentul utiliz?rii site-urilor ?i aplica?iilor noastre furniz?m mesaje specifice sau ob?inem specific consim??mântul pentru diverse proceduri. De exemplu, cerem specific consim??mântul pentru a utiliza informa?ii despre loca?ia dumneavoastr? sau pentru a trimite notific?ri de tip push. Acest consim??mânt se va ob?ine prin intermediul aplica?iilor, site-urilor sau al permisiunilor standard de pe dispozitivul dumneavoastr?.

În multe cazuri, navigatorul dumneavoastr? web sau dispozitivul cu care v? conecta?i la noi v? asigur? unelte suplimentare prin care pute?i controla când ?i ce informa?ii sunt colectate. De exemplu, dispozitivul dumneavoastr? mobil sau navigatorul poate oferi unelte care s? v? asigure controlul asupra managementului cookie-urilor sau asupra dezv?luirii loca?iei dumneavoastr?. V? încuraj?m s? v? familiariza?i cu uneltele pe care le ave?i la dispozi?ia dumneavoastr?.

 

DE CE ?i CUM folosim datele dumneavoastr? personale?

Noi folosim datele dumneavoastr? în urm?toarele moduri:

Pentru a va pune la dispozi?ie capacit??i ale site-urilor, aplica?iilor sau serviciilor pe care le dori?i

Când folosi?i site-urile ?i aplica?iile noastre, noi vom folosi datele dumneavoastr? pentru a v? furniza serviciul cerut. De exemplu, dac? v? înregistra?i la un eveniment organizat de c?tre noi, vom folosi datele de contact ale dumneavoastr? pentru a v? ?ine la curent cu eventuale modific?ri ale programului; dac? achizi?iona?i un bilet la un eveniment organizat de c?tre noi, vom utiliza datele pe care le-a?i furnizat pentru plata acestuia în vederea finaliz?rii procesului de plat?.

Pentru a comunica informa?ii despre serviciile, produsele, evenimentele noastre sau pentru alte scopuri promo?ionale

Când consim?i?i, vom putea trimite comunic?ri de marketing ?i ?tiri despre serviciile, produsele, evenimentele noastre sau pentru alte scopuri promo?ionale. Pute?i alege s? v? retrage?i consim??mântul în orice moment.

Pentru a implementa, îmbun?t??i ?i între?ine serviciile ?i produsele noastre

Folosim datele personale pe care ni le furniza?i pentru a implementa serviciile noastre. De exemplu, când achizi?iona?i un bilet online la un eveniment organizat de c?tre noi, vom folosi informa?iile pentru scopuri legate contabilitate, audit ?i alte func?ii interne. Vom putea folosi informa?iile personale despre cum folosi?i serviciile sau produsele noastre pentru a putea îmbun?t??i experien?a utilizatorilor sau pentru a putea diagnostica eventuale disfunc?ionalit??i ale serviciile, site-urilor sau aplica?iilor noastre.

Pentru a proteja drepturile, propriet??ile sau nivelul de siguran?? ale noastre sau ale altor ter?i

Putem de asemenea s? folosim datele dumneavoastr? personale legate de cum utiliza?i site-urile sau aplica?iile noastre pentru a preveni sau detecta posibile fraude, abuzuri, ilegalit??i, viol?ri ale termenelor ?i reglement?rilor noastre de utilizare sau pentru a ne conforma unor ordine judec?tore?ti, cereri oficiale guvernamentale sau altor elemente de legisla?ie în vigoare.

Pentru activit??i de cercetare ?i de analiz?

Folosim informa?ii despre utilizarea site-urilor, aplica?iilor sau serviciilor noastre pentru a în?elege mai bine comportamentul ?i preferin?ele vizitatorilor no?tri. De exemplu, putem folosi informa?ii despre cum au ajuns vizitatorii pe site-urile noastre sau ce con?inut anume a generat un grad sporit de interes.

Alte scopuri

Putem de asemenea folosi datele dumneavoastr? personale în alte moduri, specificând în mod direct cererea consim??mântului în cazurile în care este necesar acest lucru.

 

TEMEIURI juridice

Pentru a procesa date dumneavoastr? personale ne baz?m pe diverse temeiuri juridice, în func?ie de modul cum interac?iona?i cu site-urile ?i aplica?iile noastre.

  • Când achizi?iona?i ceva de pe site-urile/aplica?iile noastre, avem nevoie de datele dumneavoastr? personale pentru a completa diverse contracte. De exemplu, avem nevoie de datele dumneavoastr? de plat? ?i contact pentru a putea furniza serviciul/produsul achizi?ionat.
  • Când folosi?i aplica?iile noastre, ne baz?m pe consim??mântul dumneavoastr? pentru procesarea datelor.
  • De asemenea, ne baz?m ?i pe alte temeiuri juridice, ca de exemplu pe interesele noastre legitime de activitate, pentru a ne conforma obliga?iilor legale sau pentru a ne proteja interesele vitale.

 

PARTAJAREA datelor dumneavoastr? personale

Noi partaj?m datele dumneavoastr? personale cu:

   • alte entit??i ale noastre, pentru scopurile ?i sub condi?ion?rile subliniate mai sus. 
   • Ter?e p?r?i furnizoare de servicii de procesare a datelor în beneficiul nostru, de exemplu pentru procesarea pl??ilor online, livr?ri, distribu?ie de mesaje, studii de cercetare ?i analiz? etc. Când folosim ter?i furnizori de astfel de servicii încheiem în?elegeri prin care ace?tia se oblig? s? foloseasc? m?suri tehnice ?i organiza?ionale pentru a asigura protec?ia datelor personale. 
   • Alte ter?e p?r?i în cazul în care este necesar acest lucru pentru: (i) a ne conforma cu o cerere guvernamental?, un ordin judec?toresc sau alte elemente de legisla?ie aplicabil?; (ii) a preveni utilizarea ilegal? a site-urilor ?i aplica?iilor noastre sau violarea termenilor ?i condi?iilor site-urilor ?i aplica?iilor noastre; (iii) a ne proteja împotriva unor solicit?ri ale unor ter?e p?r?i; (iv) a asista în ceea ce prive?te prevenirea fraudelor sau investigarea acestora (exemplu: contrafacere, piraterie etc.). 
   • alt? ter?? parte pentru care v-a?i dat în prealabil consim??mântul.

Este posibil s? transfer?m unele date personale ale dumneavoastr? în cazul în care vom comercializa sau transfera baza noastr? de date (par?ial sau integral), în cazuri ca reorganiz?ri, lichid?ri sau crearea de spin-off-uri.

Partajarea din partea dumneavoastr?

Când folosi?i diverse capacit??i ale re?elelor de socializare în cadrul site-urilor sau aplica?iilor noastre, pute?i crea un profil public care poate include informa?ii ca numele de utilizator, poza sau ora?ul de re?edin??. Pute?i de asemenea partaja con?inut cu prietenii sau al?i utilizatori publici, inclusiv informa?ii despre activitatea noastr?. V? încuraj?m s? utiliza?i uneltele de partajare pe re?elele sociale, unelte pe care le furniz?m pe site-urile ?i aplica?iile noastre, în vederea controlului informa?iilor pe care dori?i s? le face?i publice.

 

PROTEC?IA ?i MANAGEMENTUL datelor dumneavoastr? personale

Criptare & Securitate

Folosim o varietate de m?suri de securitate, atât la nivel tehnic cât ?i organiza?ional, incluzând unelte de criptare ?i autentificare, pentru a asigura protec?ia datelor dumneavoastr? personale.

Transferuri interna?ionale ale datelor dumneavoastr? personale

Datele personale pe care le colect?m sau proces?m prin intermediul site-urilor ?i aplica?iilor noastre sunt stocate în România ?i în alte ??ri. Unele depozite de date/aplica?ii de procesare ce folosesc datele dumneavoastr? pot fi localizate în alte ??ri decât cele de unde datele au fost colectate. Legisla?ia ??rilor respective poate impune un nivel de protec?ie a datelor personale diferit de cel al ??rii unde a?i furnizat datele ini?ial. În orice circumstan?e, dac? transfer?m datele dumneavoastr? personale c?tre loca?ii din alte ??ri decât cele de unde le-a?i oferit, vom proteja datele dumneavoastr? personale conform cu specifica?iile din cadrul acestei politici ?i in acord cu legisla?ia aplicabil?.

Lu?m permanent m?suri pentru a ne conforma cerin?elor legislative în vigoare în privin?a transferurilor de date c?tre entit??i din ??ri aflate în afara EEA sau Elve?ia, care nu asigur? un nivel adecvat de protec?ie a datelor. Folosim o varietate de m?suri pentru a ne asigura c? datele dumneavoastr? personale transferate în aceste ??ri vor primi un nivel adecvat de protec?ie, în acord cu regulile privind protec?ia datelor personale; acest lucru include semnare clauzelor contractuale standard ale UE, verificarea adopt?rii de c?tre primitor a unor reguli organiza?ionale privind protec?ia datelor sau aderarea acestuia la infrastructurile EU-SUA sau Elve?ia-SUA privind protec?ia datelor personale. În cazul transferurilor de date personale în interiorul infrastructurii noastre, folosim un set de proceduri de transfer agreate la nivel institu?ional.

Re?inerea datelor dumneavoastr? personale

Informa?iile dumneavoastr? personale vor fi re?inute atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea tuturor scopurilor stipulate în cadrul acestui document (exceptând cazul în care o mai lung? perioad? de reten?ie este cerut? de legisla?ia în vigoare). În general, acest lucru înseamn? c? re?inem datele dumneavoastr? atâta timp cât men?ine?i un cont pe site-urile sau aplica?iile noastre.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTR? în leg?tura cu datele personale

Ave?i dreptul s? cere?i: (i) acces la datele dumneavoastr? personale; (ii) o copie electronic? a datelor dumneavoastr? personale (portabilitate); (iii) corectarea datelor dumneavoastr? personale dac? acestea sunt incomplete sau inexacte; (iv) ?tergerea sau restric?ionarea datelor dumneavoastr? personale in anumite circumstan?e prezentate în legisla?ia aplicabil?. Aceste drepturi nu sunt absolute. În cazul în care noi am ob?inut consim??mântul dumneavoastr?, ave?i ?i dumneavoastr? dreptul de a retrage consim??mântul în orice moment.

Dac? dori?i s? cere?i o copie a datelor dumneavoastr? personale sau dori?i s? v? exercita?i orice alt drept, v? rug?m s? ne contacta?i la adresa public? de contact de pe site-ul nostru principal.

 

UTILIZAREA site-urilor ?i aplica?iilor noastre cu ter?e servicii sau produse

Site-urile ?i aplica?iile noastre v? dau posibilitatea s? interac?iona?i cu o varietate de alte produse ?i servicii digitale. De exemplu, site-urile ?i aplica?iile noastre pot integra ter?e dispozitive pentru a urm?ri activitatea pe re?elele de socializare, localizarea geografic? sau pentru alte servicii digitale. 

Dac? opta?i pentru conectarea contului dumneavoastr? de pe unul dintre site-urile/aplica?iile noastre la o ter?a parte, drepturile dumneavoastr? în ceea ce prive?te protec?ia datelor personale vor fi guvernate de politicile ter?ei p?r?i. De exemplu, dac? opta?i pentru partajarea activit??ii dumneavoastr? de pe unul dintre site-urile noastre, atunci politicile platformei pe care partaja?i informa?ia vor fi cele care guverneaz? protec?ia datelor personale în acea loca?ie. 

Site-urile ?i aplica?iile noastre pot prezenta leg?turi c?tre alte ter?e site-uri ?i aplica?ii. Aceste site-uri ?i aplica?ii au propriile lor notific?ri ?i politici legate de protec?ia datelor personale. În consecin??, pentru orice site sau aplica?ie care nu este proprietatea noastr? sau sub controlul nostru, nu suntem responsabili în ceea ce prive?te con?inutul, utilizarea sau practicile de securitate întâlnite în aceste locuri.

 

SCHIMB?RI în politica noastr? de asigurare a protec?iei datelor personale

Legisla?ia aplicabil? ?i practicile noastre se schimb? de-a lungul timpului. Dac? hot?râm s? modific?m politicile noastre în domeniu vom publica aceste schimb?ri pe site-urile ?i aplica?iile noastre. Dac? schimb?m modul de procesare a datelor personale vom notifica acest lucru sau, unde legisla?ia o cere, vom cere din nou consim??mântul înainte de implementarea acestor schimb?ri. V? încuraj?m s? citi?i politica noastr? privind protec?ia datelor personale ?i s? fi?i permanent informat în leg?tura cu aceast? tem?.

 

Politica de utilizare a cookie-urilor

În vederea respect?rii cerin?elor GDPR specifice (stabilite prin Directiva UE din 26 mai 2012) ?i prevederilor legisla?iei na?ionale în domeniu (Legea nr. 506/17.11.2004) privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private în sectorul comunica?iilor electronice, rug?m to?i vizitatorii site-ului nostru s? acorde în mod specific consim??mântul înaintea transmiterii de cookie-uri c?tre dispozitivele acestora.

Site-urile noastre folosesc atât cookie-uri proprii cât ?i de la ter?i, pentru a furniza vizitatorilor no?tri o experien?? îmbun?t??it? de utilizare precum ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiec?ruia.

Cookie-urile sunt importante în privin?a facilit?rii accesului ?i livr?rii de multiple ?i variate servicii de care utilizatorul se bucur? pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea unor set?ri ca: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferin?elor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ ?i “înapoi’’;
 • Cookie-urile ofer? posesorilor de site-uri o imagine valoroas? asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de c?tre utilizatori, astfel încât acestea s? poat? fi îmbun?t??ite, s? devin? ?i mai eficiente ?i mai accesibile pentru utilizatori;
 • Permit aplica?iilor multimedia, sau de alte tipuri, de pe alte site-uri, s? fie incluse într-un anumit site pentru a realiza o experien?? de navigare mai bun?, mai util? ?i mai pl?cut?.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie”, termen cunoscut ?i ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur ?i simplu “cookie”, este un fi?ier de dimensiuni mici, format din litere ?i numere, care va fi stocat pe dispozitivul unui utilizator (exemplu: calculator, telefon mobil, tablet? etc.), de pe care acesta acceseaz? site-ul prin intermediul unei re?ele – în general re?eaua internet.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emis? de c?tre un server c?tre un navigator (exemplu: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer etc.) ?i este complet “pasiv” (nu con?ine programe software, viru?i sau spyware ?i nu poate accesa informa?iile de pe discul de stocare al utilizatorului).

Un cookie este format din 2 p?r?i: numele ?i con?inutul s?u (valoarea cookie-ului). Mai mult, durata de viat? (existen??) a unui cookie este predeterminat?; tehnic, doar serverul care a trimis respectivul cookie îl poate accesa pe acesta din nou, f?când acest lucru în momentul în care un utilizator revine pe site-ul asociat serverului în cauz?.

Cookie-urile în sine nu solicit? informa?ii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate ?i, în cele mai multe cazuri, nici nu identific? personal utilizatorii de internet.

Exista dou? categorii mari de cookie-uri:

 1. Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în zona de cookie-uri a navigatorului web, pentru ca acesta s? le memoreze pân? la momentul când utilizatorul p?r?se?te site-ul sau închide fereastra navigatorului (exemplu: în momentul conect?rii/deconect?rii unui cont de po?t? electronic? pe web sau pe o re?ea de socializare).
 2. Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe discul de stocare al unui computer sau al altui echipament ?i, în general, depinde de durata de via?? stabilit? pentru cookie-ul respectiv. Cookie-urile persistente le includ ?i pe cele plasate de un alt site decât cel pe care îl viziteaz? utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third-party cookies’ (cookie-uri plasate de ter?i) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât, de exemplu, s? fie livrat? publicitate cât mai relevant? pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie con?ine informa?ii care fac leg?tura între un navigator web (utilizatorul) ?i un server web (site-ul). Dac? un navigator acceseaz? acel server din nou, acesta poate citi informa?ia deja stocat? ?i poate reac?iona în consecin??. Cookie-urile asigur? vizitatorilor o experien?? mai pl?cut? de navigare ?i sus?in eforturile multor site-uri de a oferi servicii cât mai bune ?i mai personalizate utilizatorilor. (exemplu:  preferin?ele în materie de confiden?ialitate online, op?iunile privind limba site-ului, co?uri de cump?r?turi sau publicitate relevant?).

Care este durata de via?? a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de servere web. Durata de via?? a unui cookie poate varia destul de mult, depinzând de scopul pentru care acesta a fost plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) ?i nu mai sunt re?inute odat? ce utilizatorul a p?r?sit site-ul, iar unele cookie-uri sunt re?inute ?i refolosite de fiecare dat? când utilizatorul revine pe acel site (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi ?terse de un utilizator în orice moment prin intermediul set?rilor navigatorului.

Ce sunt cookie-urile plasate de ter?i?

Anumite sec?iuni de con?inut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor ter?e p?r?i/furnizori (exemplu: ?tiri, con?inut video sau reclame). Aceste ter?e p?r?i pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului ?i ele se numesc “third-party cookies” pentru c? nu sunt plasate de proprietarul site-ului respectiv. Furnizorii ter?i trebuie s? respecte, de asemenea, legea în vigoare ?i politicile de confiden?ialitate ale de?in?torului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de c?tre un site.

O vizit? pe un site web poate plasa cookie-uri pentru mai multe scopuri:

 • cre?terea performan?ei site-ului;
 • o analiz? a vizitatorilor;
 • identificarea zonei geografice (geo-targeting);
 • înregistrarea utilizatorilor.

Cookie-uri de performan??

Acest tip de cookie re?ine preferin?ele utilizatorului pe acest site, astfel încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului (exemplu: set?rile volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil navigatorul etc.).

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dat? când un utilizator viziteaz? un site, aplica?ia software de analiz? furnizat? de o ter?? parte (exemplu: Google Analytics) genereaz? un cookie de analiz? a utilizatorului. Acest cookie arat? dac? vizitatorul a mai accesat acel site pân? atunci. Navigatorul va semnala dac? ave?i acest cookie, iar dac? acesta nu exist?, se va genera un astfel de cookie. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care viziteaz? site-ul precum ?i aflarea frecven?ei vizitelor acestora.

Atât timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele fiind folosite numai în scop statistic. Dac? vizitatorul este înregistrat se pot cunoa?te, de asemenea, detaliile furnizate de acest, cum ar fi adresa de po?t? electronic? ?i numele de utilizator – acestea fiind supuse confiden?ialit??ii, conform prevederilor legisla?iei în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru identificarea zonei geografice

Aceste cookie-uri sunt utilizate de c?tre un program software care stabile?te din ce ?ar? provine vizitatorul. Este complet anonim ?i este folosit doar pentru a direc?iona un anume con?inut c?tre vizitator – chiar ?i atunci când vizitatorul este pe pagina în limba român? sau în alt? limb?, se va primi aceea?i reclam? în func?ie de zona geografic? din care se face vizitarea site-ului.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când v? înregistra?i pe un site web, acesta genereaz? un cookie care anun?? dac? sunte?i înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a  ar?ta contul cu care sunte?i înregistrat ?i dac? ave?i permisiunea pentru a folosi un anumit serviciu sau nu. De asemenea, se permite asocierea oric?rui comentariu postat pe site cu numele dumneavoastr? de utilizator. Dac? nu a?i selectat “p?streaz?-m? înregistrat”, atunci acest cookie se ?terge automat când ve?i închide navigatorul sau dispozitivul cu care v-a?i conectat la site.

Alte cookie-uri ale ter?elor p?r?i

Pe unele pagini web, ter?ii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urm?ri succesul unei aplica?ii sau pentru a personaliza o aplica?ie software.

De exemplu, când distribui?i (share) un articol folosind butonul pentru re?elele de socializare al unui site, acea re?ea de socializare va înregistra activitatea dumneavoastr?.

Ce tip de informa?ii sunt stocate ?i accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile p?streaz? informa?ii într-un fi?ier text de mici dimensiuni, informa?ii ce permit unui site s? recunoasc? un navigator. Serverul web va recunoa?te navigatorul pân? când cookie-ul expir? sau este ?ters.

Cookie-ul stocheaz? informa?ii importante care îmbun?t??esc experien?a de navigare pe internet (exemplu: set?rile limbii în care se dore?te accesarea unui site; p?strarea unui utilizator conectat în contul de webmail; securitatea online banking; p?strarea produselor în co?ul de cump?r?turi)

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?

Cookie-urile reprezint? punctul central al func?ion?rii eficiente a internetului, ajutând la ob?inerea unei experien?e de navigare prietenoase ?i adaptate preferin?elor ?i intereselor fiec?rui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Exemple de întrebuin??ri importante ale cookie-urilor (care nu necesit? autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Con?inut ?i servicii adaptate preferin?elor utilizatorului – categorii de ?tiri, vreme, sport, h?r?i, servicii publice ?i guvernamentale, site-uri de entertainment ?i servicii turistice;
 • Oferte adaptate intereselor utilizatorilor – re?inerea parolelor, preferin?ele de limb? (exemplu: afi?area rezultatelor c?ut?rilor în limba Român?);
 • Re?inerea filtrelor de protec?ie a copiilor privind con?inutul pe internet (family mode, safe search);
 • M?surare, optimizare ?i caracteristici de analiz? – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un site, ce tip de con?inut este vizualizat ?i modul cum un utilizator ajunge pe un website (exemplu: prin motoare de c?utare, direct, din alte site-uri etc.). Site-urile web deruleaz? aceste analize ale utiliz?rii lor pentru a-?i îmbun?t??i site-urile, acest lucru fiind în beneficiul utilizatorilor.

Securitate si probleme legate de confiden?ialitate

Cookie-urile NU sunt viru?i! Ele folosesc formate tip text în clar (plain text). Nu sunt alc?tuite din buc??i de cod, a?a c? nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. În consecin??, nu se pot duplica sau replica pe alte re?ele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste func?ii, ele nu pot fi considerate viru?i.

Cookie-urile pot fi totu?i folosite ?i pentru scopuri negative. Deoarece stocheaz? informa?ii despre preferin?ele ?i istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât ?i pe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o form? de Spyware. Multe produse de tip anti-spyware sunt con?tiente de acest fapt ?i in mod constant marcheaz? cookie-urile pentru a fi ?terse în cadrul procedurilor de ?tergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, navigatoarele au integrate set?ri de confiden?ialitate ce furnizeaz? diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioade de valabilitate ?i ?tergeri automate dup? ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Sfaturi pentru o navigare sigur? ?i responsabil?, bazat? pe cookie-uri.

 • Particulariza?i-v? set?rile navigatorului în ceea ce prive?te cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securit??ii utiliz?rii cookie-urilor;
 • Dac? împ?r?i?i accesul la calculator, pute?i lua în considerare setarea navigatorului de a ?terge datele individuale de navigare de fiecare dat? când este închis. Aceasta este o variant? de a accesa site-urile care plaseaz? cookie-uri ?i de a ?terge orice informa?ie de vizitare la închiderea sesiunii navigare;
 • Instala?i-v? ?i actualiza?i-v? constant aplica?ii anti-spyware si anti-virus;
 • Multe dintre aplica?iile de detectare ?i prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedic? navigatorul s? acceseze site-uri care ar putea exploata vulnerabilit??i ale navigatorului sau s? descarce programe software periculoase.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau foarte dificil de vizitat ?i folosit.

Este posibil? setarea din navigator pentru ca aceste cookie-uri s? nu mai fie acceptate sau se poate seta navigatorul s? accepte cookie-uri numai de la unele site-uri. Dar, de exemplu, dac? un vizitator nu este înregistrat folosind cookie-urile, nu va putea l?sa comentarii.

Toate navigatoarele moderne ofer? posibilitatea de a schimba set?rile privind cookie-urile. Aceste set?ri se g?sesc, în general, în interiorul meniul Op?iuni/Settings sau în meniul Preferin?e/Favorites al navigatorului.

Pentru a în?elege mai bine aceste set?ri, urm?toarele linkuri pot fi folositoare:

Cookie – set?ri în Internet Explorer/Edge
Cookie – set?ri în Mozilla Firefox
Cookie – set?ri în Google Chrome
Cookie – set?ri în Safari


Aceast? politic? a fost modificat? ultima dat? în 22 MAI 2018.