Advocacy – Cazul ??nd?rei, România

 


 

PETI?IE INTERNA?IONAL?

 

NOTA BENE: Men?ion?m c? mai multe ONG-uri, cu activit??i în domeniul promov?rii drepturilor omului ?i statului de drept, s-au al?turat dup? câteva zile peti?iei noastre din cauza faptului ca apelul c?tre ele a fost trimis pe timpul sfâr?itului de s?pt?mân? iar unele dintre acestea nu au putut r?spunde în timp util. Ca unul dintre principalii actori institu?ionali din Marea Britanie în domeniul combaterii traficului de persoane, Funda?ia Human Trafficking s-a al?turat ini?iativei noastre, al?turi de alte entit??i ca:

 1. Funda?ia Human Trafficking, UK
 2. Saint John of God Hospitaller Services, UK
 3. Parasol, UK
 4. North Wales Regional Equality Network, UK
 5. Religious Sisters of Charity, English/Scottish province, UK
 6. Jesuit Refugee Service Romania (JRS), RO
 7. Professional League of Social Workers of Sumy Region, Ukraine
 8. Religious in Europe networking Against Human Trafficking (RENATE), UK
 9. SOLWODI, Germania
 10. liberatED, România

 

Ca membri ai societ??ii civile, noi, un grup de 25 de ONG-uri din România ?i str?in?tate, cu preocup?ri în domeniul luptei anti-corup?ie ?i contra crimei organizate, ac?ion?m împreun? pentru a aduce în aten?ia comunit??ii interna?ionale cauza de trafic de minori cunoscut? sub numele de ”Cauza ??nd?rei”.

V? invit?m s? citi?i peti?ia noastr? mai jos, trimis? în data de 19 februarie 2019 c?tre principalii actori interna?ionali în domeniu, apelând la ace?tia pentru a solicita României s? respecte obliga?iile care îi revin în temeiul conven?iilor interna?ionale împotriva crimei organizate ?i traficului de persoane la care este parte:

 

 1. COMISIA EUROPEAN?

To: M. Jean-Claude Juncker, Pre?edinte al Comisiei Europene

CC: Vice-pre?edinte Frans Timmermans; Comisari: V?ra Jourová, Julian King, and Dimitris Avramopoulos

 1. PARLAMENTUL EUROPEAN

To: Antonio Tajani, Pre?edinte al Parlamentului European

CC: Pre?edintele subcomisiei pentru Drepturile Omului – Pier Antonio Panzeri; Vice-pre?edintele subcomisiei pentru Drepturile Omului – Cristian Dan Preda; Pre?edintele Comisiei pentru Libert??i Civile, Justi?ie ?i Afaceri Interne – Claude Moraes; Vice-pre?edintele Comisiei pentru Libert??i Civile, Justi?ie ?i Afaceri Interne – Judith Sargentini; MP – Raymond Finch; Monica Macovei; Traian Ungureanu; Tim Aker; Pre?edintele Comisiei pentru Afaceri Juridice – Pavel Svoboda; MP: Mary Honeyball; Sajjad Karim; Amjad Bashir; Wajid Khan; David Martin; Damian Dr?ghici

 1. PARLAMENTUL BRITANIC

To: Baroneasa Butler-Sloss & Vernon Coaker MP, Co-Pre?edinte al Grupului Parlamentar Multi-partit pentru Trafic de persoane ?i sclavie modern?

CC: Anthony Steen, Fost MP & Pre?edinte al Funda?iei Human Trafficking

To: Pre?edinte al Comitetului pentru Justi?ie, Bob Neill MP

To: Pre?edinte al Comitetului pentru Drepturile Omului, Rt Hon Harriet Harman MP

 1. CONSILIUL EUROPEAN

To: Ms. Dunja Mijatovi?, Comisar pentru Drepturile Omului

To: Mr. Ryszard Piotrowicz, Pre?edinte al GRETA

 1. OSCE (ORGANIZA?IA PENTRU SECURITATE ?I COOPERARE ÎN EUROPA)

To: Ms. Madina Jarbussynova, Reprezentant Special OSCE, Coordonator pentru Combaterea Traficului de persoane

 1. UNHCHR (ÎNALTUL COMISARIAT ONU PENTRU DREPTURILE OMULUI)

To: Mrs. Michelle Bachelet Jeria, Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului

 1. UNODC (BIROUL ONU PENTRU DROGURI ?I CRIMINALITATE)

To: Mr. Yury Fedotov, Director Executiv al Biroului ONU pentru droguri ?i criminalita?e

 1. RAPORTORI SPECIALI ONU

To: Mr. Philip ALSTON, Raportor Special ONU pentru s?r?cie extrem? ?i drepturile omului

To: Ms. Urmila BHOOLA, Raportor Special ONU pentru forme contemporane de sclavie

To: Ms. Maria Grazia GIAMMARINARO, Raportor Special ONU pentru trafic de persoane, în special femei ?i copii

 1. VATICAN

To: E.S. Papa Francisc

CC: E.S. Msgr. Marcelo Sánchez SORONDO, Cancelar al Academiei Pontificale de ?tiin?e ?i al Academiei Pontificale de ?tiin?e Sociale

 1. INTERPOL

To: Mr. Jürgen Stock, Secretar General al INTERPOL

 1. EUROPOL

To: Ms. Catherine De Bolle, Director Executiv al EUROPOL

 

 

PETI?IE INTERNA?IONAL? – Apel la ac?iune

RE: Criminalitatea organizat? scap? în România! Criminalitatea organizat?Organised câ?tig? prin achitarea de c?tre sistemul de justi?ie din România a unei întregi re?ele de trafican?i de persoane, pentru care poli?ia din România ?i Marea Britanie au fost finan?ate s? le captureze

 

TRAFICUL DE PERSOANE ÎN CRE?TERE ÎN ROMÂNIA.

Când justi?ia pentru cei vulnerabili moare, societatea civil? trebuie s? sus?in? institu?iile juridice democratice!

 

Starea actual? a traficului de persoane ?i criminalit??ii organizate din România amenin?? cet??enii români ?i drepturile lor fundamentale. Zeci de mii de români sunt tortura?i ?i exploata?i peste tot în lume având complicitatea autorit??ilor române. Sistemul de justi?ie penal? desemnat s? lupte împotriva re?elelor de criminalitate organizat? pare a fi în pragul colapsului în România.

Pe 12 februarie 2019 – dup? aproape 9 ani de proces ?i 53 de ?edin?e de judecat? în care nimeni nu a fost audiat deoarece judec?torul a amânat 52 (cinci zeci ?i dou?) de ?edin?e iar în 1 (una) singur? a decis schimbarea m?surii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar pentru 60 de zile ?i punerea în libertate a inculpa?ilor – curtea a decis s? achite 25 din cele 26 de persoane arestate în 2010 (care conduceau re?eaua) ?i judecate în România precum ?i s? ridice m?sura sechestrului pe toate bunurile acestora. Procurorul poate face apel în 10 zile (pân? pe 22 februarie 2019).

Acest caz a fost primul care a implicat o echipa comun? de anchet? la nivel UE pe trafic de persoane, împotriva uneia dintre cele mai violente re?ele criminale ce ac?ionau în toat? Europa, numit? chiar de Europol ca ‘una dintre cele mai mari re?ele de trafic de persoane din Europa’. Aceast? echip? a fost finan?at? de c?tre Comisia European? ?i guvernele na?ionale ale statelor implicate cu multe milioane de euro. Investiga?ia a dus la schimb?ri în legisla?ia UE prin adoptarea Directivei 36/2011. În timpul anchetelor transna?ionale, 1087 de copii au fost identifica?i ca fiind exploata?i în afara României. Autorit??ile britanice au estimat c? pentru fiecare copil exploatat profitul re?elei este de £160,000/an. Victimele identificate în Marea Britanie fuseser? exploatate pentru cel pu?in 2 ani, cea mai tân?r? dintre acestea având doar câteva luni.    

 

Pe baza acestor fapte ?i a altor cauze similare care nu sunt gestionate eficient de c?tre autorit??ile române,

Având în vedere obliga?iile României în temeiul conven?iilor interna?ionale la care este parte,

Luând în considera?ie competen?ele organismelor interna?ionale ?i na?ionale responsabile de cooperarea transna?ional? împotriva crimei organizate,

 

Noi credem c? MOMENTUL PENTRU A AC?IONA ÎMPREUN? ESTE ACUM!

 

Din aceast? cauz?, noi, ONG-urile semnatare, apel?m la actorii sus-men?iona?i pentru a face România responsabil? fa?? de obliga?iile care îi revin în temeiul conven?iilor interna?ionale împotriva criminalit??ii organizate ?i a traficului de persoane la care aceasta este parte.

 

 

Leg?turi relevante:

1. Al Jazeera English video despre caz (septembrie 2010): https://www.youtube.com/watch?v=cLJ7BHCTD80, https://www.youtube.com/watch?v=wE3T_d3IsfY
2. TVR1 (scurt? descriere video a cazului în român?, 2019): http://stiri.tvr.ro/proces-incheiat-dupa-9-ani–niciun-vinovat–inculpa–ii-din-dosarul—andarei–judeca–i-pentru-trafic-de-minori-in-marea-britanie–au-fost-achita–i-de-o-instan–a-din-romania_841863_video.html#view
3. Site-ul oficial al procuraturii (trimiterea cazului c?tre curte, 29 iulie 2010) – https://www.diicot.ro/mass-media/301-comunicat-de-presa-29072010-364
4. Site-ul oficial al Cur?ii (retrimiterea cazului c?tre procuratur? pentru refacerea acuza?iilor, 3 ianuarie 2013) – http://portal.just.ro/43/Lists/Jurisprudenta/DispForm.aspx?ID=1017&fbclid=IwAR3BzGxiVzjuN2O-7PkMXHMz3qsf0LaFgjuPyx5aLQsFFA8YdTIK3cIZV5A
5. Site-ul oficial al Cur?ii (52 ?edin?e amânate & decizia primei instan?e, 12 februarie 2019) – http://portal.just.ro/96/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9600000000027270&id_inst=96
6. Opera?unea GOLF (una dintre cele 4 investiga?ii, decembrie 2007 – decembrie 2009) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-projects/operation-golf-–-uk-and-romanian-joint-investigation-tackling-romanian-organised-crime_en

 

 

ONG List? de semnatari:

 • ONG-uri din România
 1. European Center for Legal Education and Research (ECLER)
 2. Freedom House Romania (FHR)
 3. Save the Children Romania
 4. Voices for Democracy and Justice (VeDem Just)
 5. Funky Citizens
 6. Syene Centre for Education
 7. Platforma Romania 100 (Ro100)
 8. Timisoara Society
 9. eLiberare
 10. Media Investigation Center (CIM)
 11. Asocia?ia Cultural-Social? Economic? Christiana
 12. Reaching Out Romania
 13. Open Door
 • ONG-uri interna?ionale
 1. Specialist Policing (Bernie Gravett – Fost Inspector ?ef & Coordonator al opera?iunilor interna?ionale în aces caz), UK
 2. Cambridge Centre for Applied Research in Human Trafficking, UK
 3. Dayik Consumer Awareness International, UK
 4. Stimulus, UK
 5. Wales Assembly of Women, UK
 6. Associazione Donne Romene in Italia (ADRI), Italy
 7. Associazione Ebano, Italy
 8. Interaction, Republic of Moldova
 9. Women’s Law Clinic, University of Ibadan, Nigeria
 10. DEHAT, India
 11. Knowledge Steez Eduhub, India
 12. Legal Aawaz, India

 

Contact:

Silvia Tabusca, [email protected]

Bernie Gravett, Fost Inspector ?ef & Coordonator al opera?iunilor interna?ionale în aces caz

www.ecler.org