Academia de Training Împotriva Traficului de Persoane

Deoarece România va fi, în viitorul apropiat, a doua cea mai mare frontier? terestr? a Spa?iului Schengen, este important s? se stabileasc? în aceast? regiune o re?ea informal? de profesioni?ti capabili s? coopereze în mod eficient împotriva criminalit??ii organizate transna?ionale.

Lipsa de preg?tire profesional? a principalilor actori implica?i în combaterea traficului de fiin?e umane ?i de migran?i la nivel local ?i regional, precum ?i interpretarea ?i aplicarea diferit? a prevederilor legale interna?ionale ne-au determinat s? lans?m un program de formare profesional? pentru actorii din SEE ?i Regiunea M?rii Negre. Aceast? nevoie a ap?rut deoarece nu a putut identificat un program regional de formare intensiv? privind eradicarea traficului de persoane ?i migran?i în Europa. Academia de Drept European este singura institu?ie care ofer? instruire specializat? în acest domeniu, dar programul este deschis numai pentru cet??enii UE ?i nu este organizat periodic.

Acest proiect î?i propune s? foloseasc? bunele practici ale Academiei împotriva traficului de persoane din Miami, Florida – Statele Unite ale Americii. Programul de formare a demonstrat c? o abordare regional? comun? în cadrul cercet?rii penale ?i cooper?rii informale împotriva crimei organizate este foarte eficient. Rela?ionarea la nivel personal dezvoltat? în rândul participan?ilor este un alt aspect benefic pentru combaterea criminalit??ii transfrontaliere, care a fost realizat de programul american.